Vårseminaret 2014 – vel overstått!

Arkivarforeningens årlige vårseminar gikk av stabelen 1. – 2. april, og nærmere 45 av foreningens medlemmer fant veien til Gabels hus i Oslo. Årets tema var oppfølgingen av arkivmeldingens føringer om å arbeide mere aktivt for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon på arkivfeltet. Riksarkivarens prosjekt SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) stod sentralt denne dagen.

Turid Holen, leder for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder, innledet med å peke på sentrale utfordringer for kommunearkivene. Avdelingsdirektør i
Riksarkivet, Gunnar Urtegaard, redegjorde for status for SAMDOK-prosjektet så langt og organisering av det videre arbeidet. Prosjektleder for arbeidet med privatarkiv, Ellen Røsjø, redegjorde for hovedutfordringene på privatarkivfeltet og arbeidsgruppene som er nedsatt i forhold til

Vårseminar 2013

bevaringsplaner og bedriftsarkiv. Hans Fredrik Berg, prosjektleder for arkiv i e-forvaltning, pekte på de store utfordringene som er knyttet til både dokumentfangst og bevaring av digitalt skapt arkivmateriale, uansett samfunnssektor. Dagen ble avsluttet med paneldebatt, der kst. fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, Ole Stian Hovland, innledet til debatten ved å gi en orientering om status for arkivarbeidet i fylkesarkivet. 

Dag 2 var satt av til fagpolitiske tema. Arkivarforeningens leder, Vibeke Solbakken Lunheim, gjennomgikk foreningens spørreundersøkelse om lønn og stillingsinnhold, som ble gjennomført i 2013. Målet er å gjennomføre tilsvarende undersøkelser regelmessig, slik at man kan se utvikling over tid. Torkel Thime orienterte om styrets planer om å etablere lokale grupper av Arkivarforeningen, etter mønster fra Vestfold, som kan jobbe fagpolitisk i sin region. Etter seminaret ble det avholdt generalforsamling.