Arkivfaglig utdanning

En rekke studiesteder tilbyr nå arkivfaglige utdanninger eller har studieløp hvor dokumentasjonsforvaltning er del av emneutvalget.

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hos NTNU tilbyr de bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning og master i arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. Bachelorgraden gir en tverrfaglig utdanning der du blant annet får innsikt i dokumentasjon som samfunnsfenomen. Du lærer om ulike prosesser som sikrer den enkeltes rett til informasjon, kunnskap om samfunnet i fortid og nåtid, rettsvern og deltakelse i en åpen og offentlig samtale. Mastergraden i arkiv- og dokumentasjonsforvaltning fokuserer på metoder og verktøy for å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra offentlig virksomhet og samfunnet i sin helhet på en effektiv, forsvarlig og tillitvekkende måte. Du lærer om å tilrettelegge for at blant annet prosesser, beslutninger, myndighetsutøvelse, tjenesteyting og kommunikasjon blir dokumentert tilfredsstillende og ifølge regelverk.

OsloMet – Storbyuniversitetet

OsloMet tilbyr årsstudium i dokumentasjonsforvaltning og bachelorstudium i arkivvitenskap. Årstudiet i dokumentasjonsforvaltning er et nettstudium som er rettet mot de som har noe arkiverfaring fra før. Studiet tar for seg arkivvitenskapelige metoder og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Bachelorgraden i arkivvitenskap har vekt på digitale arkiv og gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige organisasjoner. Personvern, digitalisering, virksomhetsarkitektur og forvaltning av kulturarven er noe av det du lærer på denne bachelorgraden.

UiT – Norges arktiske universitet

Hos UiT kan du ta både bachelor- og mastergrad i studiet medie- og dokumentasjonsvitenskap. Dette er et tverrfaglig utdanningsprogram forankret i humaniora, natur- og samfunnsvitenskap. Studiet favner bredt, men gir fortrinnsvis kompetanse som er relevant innen ABM-sektoren. Du har også stor valgfrihet i å selv vinkle hvilken fagretning du ønsker å prioritere.

Informasjonen over er hentet fra Utdanning.no og nettsidene til de ulike studieinstitusjonene, og du vil finne mer utfyllende og oppdatert informasjon på de sidene. Oversikten er heller ikke utfyllende og det finnes flere andre fagretninger som er relevant for arkivfaglig arbeid.