Reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for deltakelse på arkivfaglige arrangementer, utenom de som Arkivarforeningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Arkivarforeningen har et eget stipendutvalg.

Om utnevning til styret se statuttenes punkt 8 nedenfor.

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Skjemaet finnes elektronisk og sendes som vedlegg i e-post til: Arkivarforeningens stipendutvalg v/Per Kristian Ottersland, peot@arkivverket.no eller skriv ut skjemaet, fyll det ut og send det pr. post til Per Kristian Ottersland, Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Her er søknadsskjemaet for stipend:
Stipendskjema – Arkivarforeningen

Statutter for Arkivarforeningens reisestipend:

  1. Arkivarforeningens reisestipend deles ut til medlemmer av Arkivarforeningen.
  2. Stipendet tildeles etter begrunnet søknad.
  3. Stipendet blir gitt som støtte til deltakelse ved arkivfaglige seminarer, møter, kongresser og studiereiser. Det kan også tildeles stipend til å delta på arrangement av annen faglig art.
  4. Stipendet blir gitt til arrangementer som avholdes innen et år etter søknadsfristens utløp.
  5. Det blir ikke tildelt stipend til: a) Dekning av underskudd for tiltak som allerede har vært gjennomført. b) arrangementer som allerede har funnet sted. c) deltakelse på arrangementer hvor det forutsettes at betaling er arbeidsgivers ansvar
  6. Det forutsettes at stipendiaten skriver en rapport til Arkivarforeningen etter arrangementet. Arkivarforeningen utbetaler stipendet etter å ha mottatt rapporten. Rapporten må være Arkivarforeningen i hende senest to måneder etter at arrangementet er avsluttet.
  7. Reisestipend deles ut en gang pr. år med søknadsfrist 15. februar (Styret kan vedta at det skal være to tildelinger pr. år). Ved mangel på støtteverdige søknader kan ledige midler overføres til neste tildelingsrunde.
  8. Søknadene behandles av et eget stipendutvalg. Stipendutvalget består av 3 medlemmer som oppnevnes av styret. Stipendutvalget sitter for 2 år av gangen. Vedtak om tilskudd og avslag på søknader kan ikke påklages.
  9. Arkivarforeningens generalforsamling fastsetter hvert år hvor stor del av medlemskontingenten som skal avsettes til reisestipend.