Norsk Arkivforum

(English version at the bottom of the page)

Tidsskriftets profil

Norsk Arkivforum utgis av Arkivarforeningen og er det eneste tidsskriftet for norsk arkivfaglig forskning. Det utkom første gang i 1976. Tidsskriftet publiserer både vitenskapelige/fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte artikler. Artiklene er delvis basert på foredrag ved Arkivarforeningens årlige vårseminarer. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og fagartikler om alle sider ved arkivfaget: hvorfor og hvordan arkiv skapes og forvaltes samt bevares og formidles i bevaringsinstitusjoner. Artiklene er teoretiske, metodiske eller empirisk orientert, basert på original forskning med høyt faglig nivå.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Tidsskriftet retter seg mot arkivarer, dokumentasjonsforvaltere, historikere, samfunnsvitere, studenter og den allment arkiv- og historieinteresserte leser. Det undervises i arkivvitenskap ved OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø.

Tidsskriftet utgis digitalt med åpen tilgang (open access). I tillegg utgis årlig en papirversjon av tidsskriftet. Arkivarforeningens medlemmer får denne gratis. For andre selges den trykte versjonen for kr. 100,- pr. stk. + porto, ved henvendelse til Arkivarforeningen: post@arkivarforeningen.no.

Norsk Arkivforum avleveres til Nasjonalbiblioteket i henhold til pliktavleveringsloven.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Åpen tilgang (open access)

Norsk Arkivforum er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Creative Commons-lisens

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens CC BY. Forfattere i dette tidsskriftet gir dermed enhver rett til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med nevnte lisens.

Rettigheter (Copyright)

Forfattere i dette tidsskriftet beholder utgiverrettighetene til egen artikkel, uten restriksjoner.

Fagfellevurdering

Tidsskriftet praktiserer «blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellen eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Redaksjon

Redaktør: Torkel Thime, spesialrådgiver, Arkivverket.

Redaksjonssekretær: Per Kristian Ottersland, arkivar, Arkivverket.

Redaksjonsmedlem: Lars Christian Jenssen, professor, NTNU.

Redaksjonsmedlem: Vilhelm Lange, tidligere underdirektør, Arkivverket.

Redaksjonsmedlem: Ingrid Nøstberg, arkivar, Vestfoldarkivet/Vestfoldmuseene.

Kontakt redaksjonen:

E-post:

Torkel Thime: toth@arkivverket.no

Per Kristian Ottersland: peot@arkivverket.no

Forfatterveiledning

Last ned forfatterveiledning her: (lenke til veiledning)

 

English version:

Profile (aims and scope)

Norsk Arkivforum is published by the Association of Archivists and is the only journal for Norwegian archival research. It was first published in 1976. The journal publishes both scientific/peer-reviewed and non-peer-reviewed articles. The articles are partly based on papers held at the Norwegian Association of Archivists’ annual spring seminars. The journal publishes scientific and professional articles on all aspects of the archival and records management profession: why and how records are created and managed as well as preserved and disseminated in archival institutions. The articles are theoretical, methodological or empirically oriented, based on original research at a high professional level.

The journal is approved as a scientific publication channel at level 1 in NSD – Norwegian Center for Research Data.

The journal is aimed at archivists, record managers, historians, social scientists, students and the general reader interested in archives and history. Archives and record management are taught at OsloMet, NTNU and the University of Tromsø.

The journal is published digitally with open access. In addition, a paper version of the journal is published annually. The printed version is sold for NOK 100 per item + postage, when contacting the Archives: post@arkivarforeningen.no.

Norsk Arkivforum is permanently preserved at the National Library in accordance with Norwegian legislation.

The journal does not charge any review or publication fees.

Open access

Norsk Arkivforum is a scientific journal with open access. This means that it is freely available to everyone on the internet, without any kind of payment, registration or login restrictions.

Creative Commons license

Authors who submit contributions to the journal accept to publish their articles in accordance with Norwegian copyright, with open access and under the journal’s current Creative Commons license CC BY. Authors of this journal hereby grant anyone the right to freely read, download, copy, distribute, print, search or link to the complete and fully edited text in accordance with the said license.

Rights (Copyright)

Authors in this journal retain the publishing rights to their own articles, without restrictions.

Peer review

The journal practices «blind» peer review, where neither the peer nor the author knows each other’s identity. In addition, the articles are assessed by the editors, and the final decision on publication is made by the responsible editor.

Editorial board

Editor: Torkel Thime, special adviser, Norwegian Archives.

Editorial secretary: Per Kristian Ottersland, archivist, National Archives.

Editorial board member: Lars Christian Jenssen, professor, NTNU.

Editorial board member: Vilhelm Lange.

Editorial board member: Ingrid Nøstberg, archivist, Vestfold Archive/Vestfold Museums.

Contact the editors:

Email:

Torkel Thime: toth@arkivverket.no

Per Kristian Ottersland: peot@arkivverket.no

Author guidance

Download author guidance here: (link to guidance)