Vedtekter

§ 1 Formål
Arkivarforeningen i Forskerforbundet har som formål å ivareta sine medlemmers fagpolitiske interesser. Foreningen fungerer i denne sammenheng som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre.

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer i foreningen kan opptas medlemmer av Forskerforbundet.

Medlemmer som går over i annen stilling eller går av med pensjon, og som opprettholder sitt medlemskap i Forskerforbundet, kan etter ønske fortsette som medlemmer av Arkivarforeningen.

Innmelding i foreningen skjer til styret, enten direkte eller gjennom Forskerforbundet.

§ 3 Foreningens plass innen Forskerforbundet
Foreningens plass innen Forskerforbundet og foreningens myndighet fremgår av Forskerforbundets vedtekter.

Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte.

§ 4 Organer
Generalforsamlingen Foreningens øverste organ er generalforsamlingen, som skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Årsmelding
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av: Leder, styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg, revisor og vararevisor, valgkomité
6. Drøfte arbeidsprogram for kommende år
7. Fastsette kontingenten
8. Fastsette kontingentandelen som skal gå til utgivelsen av foreningens tidsskrift, Norsk arkivforum
9. Saker som er fremmet av styret eller medlemmene

Generalforsamlingen holdes årlig, normalt innen 10. mai. Innkalling til generalforsamlingen skal skje med minst åtte ukers varsel. Forslag til dagsorden og, såvidt mulig, sakspapirer sendes medlemmene senest fire uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være kommet til styret senest seks uker før møtet. Saker som foreslås tatt opp etter denne tid, kan bare behandles dersom 2/3 av generalforsamlingen bifaller det.

Stemmerett på generalforsamlingen har alle medlemmer som er registrert som medlemmer av Forskerforbundet og Arkivarforeningen i Forskerforbundet. Medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan avgi skriftlig forhåndsstemme i enhver sak.

Styret kan innkalle ekstraordinær generalforsamling, og er forpliktet til å gjøre det dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det skriftlig. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst én ukes varsel, og kan bare behandle de saker som ved innkallingen er satt på dagsorden.

Vedtak fattes med simpelt flertall, der ikke annet er fastsatt.

Styret
Styret består av fem medlemmer. Leder velges særskilt for to år; fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges for to år. Generalforsamlingen kan velge styre- og varamedlemmer for ett år av gangen for å sikre kontinuitet i styret.

Ett av styremedlemmene bør være fra en kommunal eller fylkeskommunal virksomhet.

Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær, kasserer og eventuelt med arbeidsutvalg. Styret oppnevner de utvalg som finnes hensiktsmessig, herunder stipendutvalg.

Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall, og er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i forhandlingene. Fraværende styremedlemmer har adgang til å stemme skriftlig.

Øvrige valg
Revisor og vararevisor velges for ett år. Valgkomitéens medlemmer velges med funksjonstid ett år etter forslag fra sittende valgkomité. Det bør etterstrebes at valgkomitéens sammensetning gjenspeiler medlemsmassen. I sitt arbeid skal valgkomitéen tilstrebe kontinuitet i styret, og at styret best mulig representerer alle medlemsgrupper.

Ved valg av leder kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende representanter. Dersom det ved annen gangs votering fremdeles ikke er flertall for en kandidat, foretas bundet omvalg mellom de to som ved siste votering fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 5 Vedtekter
Forslag til endringer i vedtektene må være innlevert til styret innen seks uker før generalforsamlingen. Forslaget, eventuelt med styrets kommentarer, skal følge innkallingen. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall.

Vedtektene kan ikke stride mot Forskerforbundets vedtekter, og skal være godkjent av Forskerforbundets hovedstyre før de kan gjøres gjeldende.

§ 6 Foreningskontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten kommer i tillegg til kontingenten til Forskerforbundet.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av Arkivarforeningen i Forskerforbundet skjer etter vedtak på ordinært årsmøte gjort med 2/3 flertall. Vedtaket må godkjennes av minst 2/3 av avgitte stemmer ved uravstemning.

 

Vedtekter for Arkivarforeningen i Forskerforbundet. Vedtatt på generalforsamlingen 27.03.2001 – sist oppdatert på generalforsamlingen 28.04.2023.