Norsk Arkivforum nr. 30 (2024): Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen

Norsk Arkivforum nr. 30 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens vårseminar 2023. Hovedtemaet for seminaret var Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen. Årets artikler viser den rollen arkivene har spilt for kunnskapsdannelsen gjennom flere hundre år, innenfor ulike kunnskapstradisjoner og for ulike formål. Og, ikke minst, hva det kan føre til når arkivrutiner svekkes og når opplysninger i arkivene overses. Det er publisert både vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og fagartikler som ikke er fagfellevurdert. Nummeret inneholder også artikler utenom hovedtema. Disse er publisert under del II: Forskning i arkivsektoren. Under finner du hele nummer samlet og artiklene enkeltvis.

Hele Norsk Arkivforum 30:

Norsk Arkivforum 30

I: Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen

Anne Eriksen – Arkiv, samlinger og den nye kunnskapshistoren. Tilfellet Halvor Andersen

Torkel Thime – Ad Fontes! Arkivene som kunnskapsressurs i tidlig nytid, 1500-1800

Kayla Tungodden og Kristine Vejrup (red) – Forsvarets arkiver som kunnskapsressurs – digitalisering og transkibering av militære helsedata

Arne Skivenes – Bybanen i Bergen og manglende arkivundersøkelser

Torun Segtnan Soknes – Perspektiver på læring i lys av endringer og utfordringer innen dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor

II: Forskning i arkivsektoren

Tine Berg Floater – Samene i Trøndelag før år 1800, deres rettssituasjon og konfliktene med nordmenn

Janny Sjåholm – New Professionals innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning – en komparativ undersøkelse av norske og internasjonale forhold

Kirsti Gulowsen – Oslo Hospitals bygningshistorie. Kilder utfyller hverandre