Styrets innspill til høringer i 2023

Arkivarforeningens innspill til fagseksjonen hos Forskerforbundet som arbeidet med høringsuttalelse til  forslag til endringer i offentleglova m.m.: «Arkivarforeningen har valgt, med bakgrunn i opplysninger om at dere jobbet med høringssvar, å ikke utarbeide innspill. Vi antar og håper dere er på linje med oss når dere avgir høringssvar på vegne av Forskerforbundet;

  • høringsnotatet argumenterer dårlig og irrelevant for forslaget til endringer (innføring av sak- og arkivsystem, lovfesting av dårlig praksis og kultur)
  • forslaget går for langt i vernet av interne beslutningsprosesser på bekostning av samfunnets behov, inkludert forskningsmiljøer, forskere og allmennheten ellers.»

 

Arkivarforeningens høringsuttalelse til endringer i kulturloven: «Kommuner og fylkeskommuner er i prinsippet kun lovpålagt å ta vare på sine egne arkiver. Dette fører til at arbeidet med bevaring av privatarkiv variere sterkt regionalt. NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø avstedkom et større fokus på privatarkivs kulturhistoriske og forskningsmessige verdi, og bygging av en nasjonalt og regional nettverksstruktur for privatarkivarbeidet i henhold til Nasjonal strategi for privatarkivfeltet 2019-2023 pkt. 2-1 «Det er en klar fordeling av ansvar og roller (nasjonalt: Riksarkivaren, regionalt: fylkeskommunene) på privatarkivfeltet».

Arkivarforening ser med glede på at kulturfeltet nå skal omfattes av kommunalt og fylkeskommunalt planverk. Dette vil medføre at alle kommuner og fylkeskommuner pålegges både å ha en oversikt og en bindende plan for dette arbeidet, og dermed for arbeidet med å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle arkiver. Videre at Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet 2019-2023 sikres lokal forankring.»