ABM-sektorseminar

Arkivarforeningens leder Vibeke Solbakken Lunheim holdt et innlegg om lønnsstatistikk på Forskerforbundets sektorseminar for arkiv, bibliotek, museum og kulturminnevern. Statistikken er et resultat av undersøkelsen Arkivarforeningen sendte ut til sine medlemmer i februar 2013.

Sentrale spørsmål i kartleggingen var:

 • stilling
 • ansettelsesforhold
 • utdannelse
 • ansiennitet
 • arbeidsoppgaver

I går presenterte Torkel Thime resultatene fra Arkivarforeningens kartleggging av forskning innefor arkivsektoren. Undersøkelsen ble utført i 2010 og deltakere var Arkivarforeningens medlemmer. Sentrale spørsmål i kartleggingen er:

 • Hvem forsker
 • Hva det forskets på
 • Arbeidsgivers holdning til forskning

Nå presenterer vi resultatene fra begge undersøkelsene her på Arkivarforeningens nettside.

imageKartleggingen om forskning hadde tre sentrale spørsmål:

 • Hvem forsker
 • Hva det forskets på
 • Arbeidsgivers holdning til forskning

Resultatene i forskningen viser, grovt beskrevet, at forskning  i stort sett skjer innenfor Arkiverket, og da dominerer forskning i Riksarkivet. Der er det dobbelt så mange som forsker sammenlignet med statsarkivene. Dette kan få konsekvenser for hva det forskes på.

I tillegg viser kartleggingen at det tar tid før folk begynner å forske. Vanligvis starter medlemmene ikke sitt forskningsarbeid før etter 10-11 år. Årsaken kan være at man da har skaffet seg en ballast som grunnlag for forskningen. Kun innen Riksarkivet er det vitenskaplig ansatt som tar ut mer enn 10% i forskningstid.
Hva er så årsaken til at man ikke forsker? Kanskje ikke helt uventet er svaret mangel på tid.
Lønnsstatistikken bygger på Arkivarforeningens kartlegging der de sentrale spørsmålene var:
 • stilling
 • ansettelsesforhold
 • utdannelse
 • ansiennitet
 • arbeidsoppgaver

99 av 160 medlemmer svarte på undersøkelsen, noe som vitner om engasjement rundt lønn og stillingspolitiske forhold. Undersøkelsen favnet bredt; både kommunal, privat og statlig sektor er representert i undersøkelsen. Til tross for bredt engasjement, var det få svar pr. institusjon.  Arkivarforeningen valgte derfor å hente inn supplerende lønnstatistikker fra Arkivverket og KAI-miljøet.

Det er en ensartet gruppe som har svart på undersøkelsen. 89% av de som svarte har bakgrunn fra humaniora. De fleste arbeider heltid. Kun 8%  oppgir at de arbeider deltid.  Av disse arbeider 6%  ufrivillig deltid.høyere lønn i arkivverket enn i kai-miljøet. Byarkiv og Fylkesarkiv ligger noe høyere enn IKA’ene. Riksarkivet har noe høyere lønn enn arkivverket og resten av statlig sektor.

Arkivverket har i større grad forskning tillagt sine stillinger, mens 88% av de som svarte fra kommunesektoren sier de utfører utviklingsoppgaver innenfor fagfeltet.