Arkivarforeningens reisestipend 2024

Arkivarforeningens generalforsamling har vedtatt at foreningen kan bruke opptil 25 500 kroner til reisestipender for medlemmene i løpet av 2024.

Styret har bestemt at følgende vilkår gjelder for tildelingen av reisestipendet 2024:

  1. Arkivarforeningens reisestipend deles ut til medlemmer av Arkivarforeningen.
  2. Stipendet tildeles etter begrunnet søknad.
  3. Stipendet blir gitt som støtte til deltakelse ved arkivfaglige seminarer, møter, kongresser og studiereiser. Det kan også tildeles stipend til å delta på arrangement av annen faglig art.
  4. Stipendet blir gitt til arrangementer som avholdes innen ett år etter søknadsfristens utløp.
  5. Det blir ikke tildelt stipend til: a) Dekning av underskudd for tiltak som allerede har vært gjennomført. b) arrangementer som allerede har funnet sted. c) deltakelse på arrangementer hvor det forutsettes at betaling er arbeidsgivers ansvar
  6. Det forutsettes at stipendiaten skriver en rapport til Arkivarforeningen etter arrangementet. Arkivarforeningen utbetaler stipendet etter å ha mottatt rapporten. Rapporten må være Arkivarforeningen i hende senest to måneder etter at arrangementet er avsluttet.
  7. Søknadsfrist er 9. juni 2024.
  8. Søknadene behandles av styret. Vedtak om tilskudd og avslag på søknader kan ikke påklages.

Søknad skal sendes til styreleder Janne Strand: janne.c.strand@ntnu.no