Redaksjonen

Forfatterinstruks Norsk Arkivforum

Artikler til Norsk Arkivforum sendes elektronisk til redaksjonskomiteen ved Torkel Thime (toth@arkivverket.no). Artikkellengde bør normalt ligge mellom 4000 og 8000 ord.Avvik avklares med redaksjonen.

Manuskripter leveres i Word. Teksten skal være uformatert Calibri 11 pkt. Enkel linjeavstand.

Sammen med artikkelen skal forfatteren sende opplysninger om utdanning (siste oppnådde grad, år, lærested), nåværende stilling og arbeidssted.

Utforming av manuskript

 1. Artikkelforfatters navn på egen linje.
 2. En kort overskrift, eventuelt også en kort supplerende underoverskrift. Redaksjonen kan forkorte titler.
 3. En ingress eller et sammendrag på inntil ca. 100 ord. Fagfellevurderte artikler skal ha et sammendrag/abstract på norsk og engelsk. Se også nedenfor.
 4. Brødteksten skal være inndelt ved hjelp av korte mellomtitler, eventuelt i to nivåer. Mellomtitlene skal ikke være nummerert.
 5. Avsnitt markeres med blank linje (ikke innrykk).
 6. Unngå forkortelser («dvs.» skrives fullt ut)
 7. Det skilles mellom tankestrek (–) og bindestrek (-).
 8. Sitater skal markeres med «franske anførselstegn» (doble vinkler). Utelatelser i sitatene markeres med klamme og tre punktum […].
 9. Utheving av tekst markeres i kursiv (ikke understreking).
 10. Referanser: Kildehenvisninger kan enten settes i parentes i den løpende teksten (APA-stil) eller som fotnoter nederst på siden (Chicago-stil). Det valgte systemet bør følges konsekvent.
 11. Weblenker som oppgis, må inneholde fullstendig URL og vise direkte til den aktuelle kilde, eller til det nettsted som viser videre til denne kilden. Dato for når siden sist ble lest oppgis etter selve lenken.
 12. Fotnotehenvisninger plasseres normalt nærmest mulig det sted i teksten noten skal dekke, men likevel som hovedtregel etter første punktum i den aktuelle setning.

Illustrasjoner

Hver artikkel kan inneholde inntil 4-5 relevante illustrasjoner. Illustrasjoner sendes elektronisk i tilstrekkelig høy oppløsning, typisk ca. 3 MB for fargefotos. (Vær oppmerksom på at Norsk Arkivforum normalt trykkes med alle illustrasjoner i sort-hvitt. Dette kan ha betydning ved utforming av grafer, tabeller o.l.) Illustrasjoner skal ha en tekst, med rettighetsmarkering det dette er aktuelt (f. eks.: Foto Odd Amundsen ©Riksarkivet).

Gjengivelse må være avklart med rettighetshaver. Kontakt redaksjonen ved tvil.

Illustrasjoner med tekst leveres på egne filer, merket ill. 1, ill. 2 osv. Bildetekstene merkes i forhold til dette. I løpende tekst markeres ønsket plassering slik: <ill. 1 med bildetekst inn her>

Etter lest korrektur vil manuskriptet med forslag til redaksjonelle endringer bli returnert til forfatter for eventuelle kommentarer.

Særskilt for artikler som ønskes fagfellevurdert

Norsk Arkivforum publiserer også fagfellevurderte artikler. Fagfellevurderingen skal tjene som en uavhengig vitenskapelig kvalitetssikring av artiklene og foregår slik:

 • Redaksjonen vurderer enten på selvstendig grunnlag eller etter forespørsel fra artikkelforfatter om innsendte bidrag skal fagfellevurderes før
 • Artikler som skal fagfellevurderes, skal ha sammendrag/abstract på norsk og engelsk. Artiklene skal ha kildeangivelser både som fotnoter i løpende tekst og i referanseliste til slutt i teksten. Kildeangivelser skal være i henhold til APA 6th: https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th-tilpasset-fotnoter/
 • Artikler som skal fagfellevurderes, blir anonymisert og sendt til 1-2 fagfeller med særlig kompetanse innenfor artikkelens tema. Fagfellene skal særlig vurdere om artikkelen presenterer ny viten eller forståelse, om fremstillingen er velargumentert og funnene etterprøvbare. Vurderingen skal helst ikke overstige 2800-4000 tegn (ca. 1 – 1 ½ A4-side).
 • Fagfellene uttaler seg til redaksjonen om artikkelen kan publiseres uten endringer, publiseres med endringer, eller ikke publiseres.
 • Forfatterne mottar eventuelle merknader til artiklene i anonymisert
 • Artikler som anbefales godkjent uten endringer, blir publisert uten videre i neste utgave i Norsk Arkivforum. Artikler som anbefales publisert med endringer, videresendes til forfatter sammen med fagfellevurderingen og med oppfordring om å innsende et revidert manuskript innen en nærmere angitt frist. Når den reviderte artikkelen er mottatt, blir den gjennomgått og vurdert av redaksjonen, som eventuelt kan be om nye, mindre endringer før publisering.
 • Artikkelen blir deretter publisert som fagfellevurdert

Publisering

Norsk Arkivforum publiseres på papir og på Arkivarforeningens nettsider.

Norsk Arkivforum forbeholder seg også rett til å publisere artiklene på andre nettsteder.