Norsk Arkivforum

Norsk Arkivforum er en skriftserie utgitt av Arkivarforeningen. Arkivarforeningen tar sikte på en årlig utgivelse fremover, hovedsakelig basert på innlegg fra foreningens vårseminarer.

Arkivarforeningens medlemmer får Norsk Arkivforum gratis som del av sitt medlemskap. Andre kan få kjøpt de to nye utgivelsene (kr. 100,- pr. stk. + porto) ved å henvende seg til Arkivarforeningen: post@arkivarforeningen.no.

Norsk Arkivforum 28 (2022) Formidling og forskning i arkivsektoren

Artikler i Norsk Arkivforum nr. 28: Formidling og forskning i arkivsektoren

Arkivhistorie

Torkel Thime har før skrevet om arkiv i tidlig moderne tid. I «Af ingen Betydning» analyserer han våre eldste norske bevaringsvurderinger, og plasserer disse i en europeisk kontekst. Artikkelen viser i hvilken grad opplysningstidens idealer, med en økende interesse for historie og fortidsminnegransking, preget arkivtenking og -praksis i det norske arkivmiljøet.

Tor Weidling skriver om begivenhetene som ledet til Karl 12.s fall ved Fredriksten festning i 1718. Det var viktig for dansk-norske myndigheter å samle informasjon om fiendens bevegelser. Weidling gjør rede for hvordan militær etterretning ble brukt til dette, slik den er dokumentert i norske kilder. Han ser også på det svenske tilbaketoget etter kongens fall.

Samlingsforvaltning

Rebekka Boxler Ødegaard forteller om arkivet etter Sigrid Undset, som oppbevares i Nasjonalbiblioteket. Artikkelen beskriver det bevarte materialet, en blandet proveniens og arbeidet med ordning og katalogisering. Det er nedlagt et stort arbeid med å digitalisere materialet, som dermed kan formidles på nye måter.

Natalia Bermúdez Qvortrup berører temaet folkemord med utgangspunkt i organisasjonen Kvinnelige Misjonsarbeidere, Bodil Biørns fotografier og rapporter hjem fra Armenia etter 1905. Qvortrup viser hvordan et arkivmateriale kan få betydning på tvers av landegrenser lenge etter at den primære bruken er opphørt. Artikkelen er også en påminnelse om at digitalisert materiale er sårbart for misbruk når det blir løsrevet fra sin kontekst.

Nye perspektiver

Lars Christian Jenssen og Torun Segtnan Soknes presenterer MAD, et nytt toårig masterstudium i arkiv og dokumentasjonsforvaltning ved NTNU i Trondheim. Artikkelen redegjør for studieprogrammets faglige prioriteringer med særlig fokus på dokumentasjonsforvaltning og etikk, og drøfter hvorfor dette er et aktuelt studietilbud i dag.

Herbjørn Andresen diskuterer arkivlovutvalgets forslag til ny arkivlov i NOU 2019:9, der det heter at journalføringsplikten i dag er overflødig, og kan ha ført til dårligere arkiver. Andresen ser utvalgets argumenter i lys av en bredere faglig sammenheng. Er det fortsatt slik at vi trenger journalføring for registrering og gjenfinning av dokumentasjon?

 

Tidligere utgivelser

Tidsskriftet ble utgitt første gang i 1980, med artikler basert på innleggene holdt på Norsk arkivseminar (Arkivverkets internseminar) Du finner alle utgaver på denne siden. Vi håper at våre medlemmer, og alle andre som er interessert, kan ha glede av disse utgavene.

Norsk Arkivforum nr. 28 (2022) Formidling og forskning i arkivsektoren

Norsk Arkivforum nr. 27 (2021) Arkivhistorie. Samlingsforvaltning. Nye perspektiver

Norsk Arkivforum nr. 26 (2020) Regionreformen – Arkivsektoren i endring

Norsk Arkivforum nr. 25 (2019) Kompetansebehov i arkivinstitusjonene

Norsk Arkivforum nr. 24 (2018) Arkivdanning og bevaring. Et sanliv til besvær

Norsk Arkivforum nr. 23 (2017): Arkivarrollen i endring. Forskning innen arkivfeltet

Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin helhet viet tidligere riksarkivar John Herstads framstilling av riksarkivarembetets historie fra opprettelsen i 1814 til 2014.

Norsk Arkivforum nr. 21 (2011): Forskningsartikler.
Norsk Arkivforum nr. 20 (2008): Registerbind for Norsk arkivforum.
Norsk Arkivforum nr. 19 (2004): Arkivarrollen i forandring og Arkivformidling mot framtidas brukere.
Norsk Arkivforum nr. 18 (2004): Digitalisering av kulturarvmateriale.
Norsk Arkivforum nr. 17 (2002): Norsk arkivseminar Kristiansand 2001.
Norsk Arkivforum nr. 16 (2001): Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen.
Norsk Arkivforum nr. 15 (2001): Artikler og seminarinnlegg.
Norsk Arkivforum nr. 14 (2000): Norsk arkivseminar Rosendal 1998.
Norsk Arkivforum nr. 13 (1998): Innlegg fra Norsk arkivseminar 1993 og 1995.
Norsk Arkivforum nr. 12 (1996): Festskrift til Helge Paulsen.
Norsk Arkivforum nr. 11 (1993): Rapport fra Norsk arkivseminar 1990 og tre fagartikler.
Norsk Arkivforum nr. 10 (1990): Rapport fra Norsk arkivseminar 1988.
Norsk Arkivforum nr. 9 (1989): Arkivmateriale fra dansk-norske sivile statsinstitusjoner før 1814.
Norsk Arkivforum nr. 8 (1988): Administrasjonshistoriske oversikter.
Norsk Arkivforum nr. 7 (1986): Rapport fra Norsk arkivseminar 1986.
Norsk Arkivforum nr. 6 (1985): Rapport fra Norsk arkivseminar 1984.
Norsk Arkivforum nr. 5 (1985): Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen.
Norsk Arkivforum nr. 4 (1983): Rapport fra Norsk arkivseminar 1982.
Norsk Arkivforum nr. 3 (1981): Rapport fra Norsk arkivseminar 1980.
Norsk Arkivforum nr. 2 (1980): Rapport fra Norsk arkivseminar 1978.
Norsk Arkivforum nr. 1 (1980): Rapport fra Norsk arkivseminar 1976.