Svenske

Svenska Arkivsamfundet är en intresseförening för alla som genom arbete, forskning, studier eller av andra skäl vill hålla sig informerade om arkiv. Föreningen vill väcka intresse för arkivfrågor och verka för arkivvårdens teoretiska och praktiska utveckling.

En viktig del av Arkivsamfundets arbete för kompetensutveckling och informationsspridning sker i form av temadagar och seminarier. Temadagarna berör ett brett spektrum av arkivfrågor, alltifrån tekniska aspekter på bevarande av dokument till yrkesrollens etiska dilemman. Seminarierna är ofta kortare och ger en ökad möjlighet till diskussion och debatt. Temadagarna och seminarierna är en viktig träffpunkt där arkivarier och andra intressenter från olika branscher får tillgång till information, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Rapporter från temadagar och seminarier publiceras som regel i Arkiv, samhälle och forskning.

Arkivsamfundet arrangerar arkivcaféer runt om i landet en handfull gånger per år. Caféerna kombinerar kortare föredrag med möjlighet till social samvaro under trevliga former. Arkivcaféerna samarrangeras ofta med någon annan förening eller arkivinstitution.

För att sprida information om aktuella arkivfrågor och stimulera den arkivvetenskapliga debatten ger Arkivsamfundet ut tidskriften Arkiv, samhälle och forskning. Tidskriften utkommer två gånger per år.

Arkivsamfundet bevakar även svensk och utländsk arkivlitteratur. Litteratur anmäls och recenseras löpande i Arkiv, samhälle och forskning. För varje decennium utger Arkivsamfundet dessutom en svensk arkivbibliografi.

Sedan ett par år tillbaka driver Arkivsamfundet en mentor-adept-verksamhet. Mentorbanken är en unik möjlighet för relativt nyexaminerade arkivarier att få en erfaren kollega som bollplank i yrkesfrågor. Matchning sker en gång per år och är öppen för sökande i hela landet.

Vid höstens konferens (2013) tas de första besluten kring samgående mellan Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS. Vi går nu vidare enligt det inriktningsbeslut som togs vid årsmötet i maj.