Reisestipend

Foreningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Arkivarforeningen har et eget stipendstyre. Om utnevning til styret se statuttenes punkt 6 nedenfor.

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk og send det som vedlegg til e-post til Arkivarforeningens stipendutvalg v/Per Kristian Ottersland, peot@arkivverket.no eller skriv ut skjemaet, fyll det ut og send det per post til Per Kristian Ottersland, Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Her er søknadsskjemaet for stipend:
Stipendskjema – Arkivarforeningen

Statutter for Arkivarforeningens reisestipend

1. Arkivarforeningens reisestipend utdeles til medlemmer av Arkivarforeningen.

2. Stipendet gis som støtte til deltakelse ved arkivfaglige seminarer, møter, kongresser og studiereiser. Det kan også tildeles stipend til deltakelse ved arrangement av annen faglig art.

3. Stipendet tildeles etter begrunnet søknad.

4. Det forutsettes at stipendiaten skriver en rapport til Arkivarforeningen.

5. Reisestipend kan utdeles 2 ganger pr. år. Søknadsfrist er henholdsvis 15. februar og 15. september. Ved mangel på støtteverdige søknader overføres ledige midler til neste tildelingsrunde.

6. Søknadene behandles av et eget stipendutvalg. Stipendutvalget består av 3 medlemmer som oppnevnes av styret. Stipendutvalget sitter for 2 år ad gangen.

7. Arkivarforeningens generalforsamling fastsetter hvert år hvor stor del av medlemskontingenten som skal avsettes til reisestipend.